Learning and Teaching Efficiently

viagra generic
Main Menu
Local sites 
LTE program

Resultat fra PISA-undersøkelsen (2001) i OEDC landene avdekker alvorlige forskjeller i kunnskaper hos elever, både mellom landene og innad i hvert enkelt land. Dette gjelder spesielt for Tyskland, men liknende forhold finner man i en rekke andre OECD land. Dessuten finnes det indikasjoner på at utbredt og effektiv bruk av Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (IKT) korrelerer signifikant med bedre resultat i PISA-undesøkelsen. Digitalt kompetente elever synes å ha mer effektive læringsstiler. Videre har studier foretatt innenfor fremmedspråkundervisning i Tyskland identifisert negative faktorer knyttet til eksamenssituasjoner, spesielt uakseptabelt høye nivå av stress, nervøsitet og spenning.

LTE-prosjektet og den internasjonale plattformen omkring dette er opprettet som en reaksjon på disse problemene. Hensikten med prosjektet er å presentere og dele innovative undervisnings- og læringsmetoder, for på denne måten å gjøre land som ligger etter på disse områdene i stand til å lære fra land som har bedre og jevnere studieresultat. LTE-prosjektet tar utgangspunkt i undervisning i fremmedspråk, men resultatene som blir synliggjort i prosjektet kan generaliseres og overføres til en rekke andre fagområder.

Det er ønskelig at LTE-prosjektet og plattformen omkring dette vil tilrettelegge for et bredt europeisk samarbeid og utveksling av erfaringer innenfor innovative metoder og didaktikk innenfor undervisning og læring av fremmedspråk. Presentasjonene og spredningen av funnene i prosjektet skal bidra til å fremme en allmenn aksept av metodene.

Et overordnet mål med LTE-prosjektet er at forskningsprosjektets resultater skal innlemmes i de nasjonale læreplanene i de europeiske landene. Dette vil legge til rette for en mer effektiv, stressreduserende, IKT-støttet og selvstyrt læring av fremmedspråk.

Resultatene bør i den avsluttende analysen lede til at studenter innenfor fremmedspråk opplever bedret fysisk og mentalt velvære i forbindelse med læring. Videre ønsker man å øke den digitale kompetansen, samt fremme metoder for selvstyrt og livslang læring.

Prosjektets resultater vil fortløpende ble oppdatert gjennom dette nettstedet.

 
 

info_110

Network Conference

Newsletters

Presentations

Focus on Stress reduced learning

Focus on Interactive Teaching Strategies

Focus on Interactive Whiteboards

Focus on Multimedia

socrates-logo
This project has been funded with support from the European Commission. This website and the attached files reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright 2006 by Center for Undervisningsmidler.